Tag Archive for: covid-19

I klubbens vedtekter er det nedfelt at det skal avholdes årsmøte årlig innen 1. april. Den plutselige nedstengingen av landet førte til at de planene falt i fisk. Senere gjorde anbefalingene fra myndighetene et tradisjonelt årsmøte vanskelig å gjennomføre. Elektronisk årsmøte var ikke engang i tankene våre da.

Etter som tiden gikk var det alltid bare en mer sak som skulle avsluttes, og sånn gikk tiden raskt. Hele dette året har vært en stor øvelse i endringer. Både hvordan man jobber og hvordan man løser gjøremål på fritiden.

Vedtektene sier ikke at det skal være et fysisk møte, det er liksom underforstått fra gammelt av. Alle vedtektene i klubben er utformet med tanke på normalsituasjonen der det faktisk er mulig å møtes fysisk. Det er ikke en intensjonsdybde for situasjoner der dette ikke lar seg gjøre på lovlig vis. Dette er uansett kun saksbehandlingsregler vi snakker om. Dersom styret fastsetter en annen forsvarlig behandlingsform for årsmøte, vil vedtakene like fullt være gyldige med mindre det må antas at vedtakene ville fått et annet innhold hvis de var blitt behandlet i et fysisk møte.

Fremover

Årsmøtet for 2021 vil også etter all sannsynlighet bli avholdt elektronisk. Selv om vaksine ser ut til å være på vei vil det fortsatt være nødvendig å holde avstand og unngå unødig fysisk kontakt. Det nye styret vil komme med mer informasjon om dette på nyåret.

Det positive med elektronisk årsmøte er at flere får mulighet til å delta. Våre medlemmer er spredt over hele landet og det er en viss urettferdighet at det kun er Stavanger og omeng som har mulighet til å delta på et årsmøte. For, årsmøtet er for alle og alle skal ha mulighet til å påvirke dette med sin deltagelse. Sånn har det ikke vært, men med elektronisk møte kan dette gjennomføres.

Det er fortsatt utfordringer selvfølgelig. Vi er slett ikke sikre på en god måte å gjennomføre avstemninger. Til dels kan avstemninger utføres med innebygde funksjoner i eksempelvis Teams. Vi har ikke fått testet ut dette godt nok til å føle oss trygge på slik avstemning. Spesielt med tanke på hybridmøter der man har elektroniske deltagere samt fysiske deltagere på samme tid. Frem til neste årsmøte er dette noe styret vil se inn på. Bare de beste løsninger er gode nok for medlemmene!

Det har i de siste dagene gått ut et skriv til en del ansatte om at Weatherford ikke vil utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden for ansatte som reiser i tråd med nasjonale myndigheters reiseråd og havner i karantene ved hjemkomst.

Utfordringen her er at saken egentlig er mellom bedriften og NAV. Hvis bedriften skal nekte å betale sykepenger så må de bestride sykemeldingen den ansatte leverer, og dette har de selvsagt full rett til å gjøre. Det fører til behandlingstid hos et allerede overbelastet NAV, og til syvende og sist – så lenge reiserådene til FHI er fulgt – vil den ansatte få utbetaling av NAV og NAV vil kreve tilbake fra bedriften.

Den neste delen av saken er dekking av det som mangler mellom NAV sin sykelønn og ordinær lønn. Vi har avtalefestet i særavtalen punkt 1.3 at sykelønn er 100% lønn. Denne kan ikke bedriften ensidig endre, og det vil bli kjørt gjennom vanlig saksgang.

Før dette blir en realitet er det ikke så mye vi kan gjøre. Bedriften har uttrykt de ikke ønsker å snakke med oss, og vi mener vi har rett forståelse av dette etter samtaler med IndustriEnergi sentralt og NAV.

Husk at dersom man reiser på tross av FHI sine reiseråd så vil man ikke ha rett på sykepenger om man havner i karantene! Det kalles selvpåført karantene og dekkes ikke!

Selv om reiserådene nå sannsynligvis endres håper vi i klubbstyret at folk ikke glemmer den spesielle situasjonen som er i verden. Selv om det ikke lengre frarådes å reise betyr ikke det at det anbefales å reise.

Noen relevante linker: